Kakayi

The Art Of Oriental Calligraphy

                                               Home 

     Please feel free to contact me   E.Mail : hkakayi@gmail.com                        

   _______________________________________________________                                                                                               

 kakayi apainter & a calligrapher 

 peace - by fair  :  السلام  كتابة بالنار

_____________________________________________________________


Kakayi is a Kurdish artist with a fairly dramatic personal story. He  fled together with the family village,
which yesterday by Sadam with chemical weapons wer as delivered. We know through the images on television, that there are more than 5000 fatalities were regrettable… many of them relatives and friends. The family has Kakayi particularly well with our integrated - but let even on their neatly language - so that we today on the artistic gain of Kakayi period.

The discipline with which Kakayi with us attract the most attention, of course mastery in the Calligraphy. While in the Eastern cultures the calligraphy is more of a tradition, it is quite unknown to us and so little practiced Friday. The calligraphy is with us as what the art of beautiful writing… Kakayi succeeds however to this "beatiful writing" to enrich to a medium with the potential of an individual and spiritual expression. Kakayi, this expression than with such aesthetic and artistic value-added, so this discipline is lifted to the artistic level of the most valuable Western drawing.

Eye for the still having traumatic history of this artist, the content of the work for me absurd. He brings still predominantly a message of love, peace, childish sentiments, tolerance and trust… a message that we translated "feel" through the iconography used. For most of us, beyond the Persian script is the limit of readability, but the rhythmic movement of the artists hand translates however, the emotion of the writer. The clarity and beauty of this work is here defined by the decorative quality of the characters and the subtle placement of characters.

The paintings of Kakayi we find easy connection. From abstract view, these canvases as labyrinten decided that arise within the mind. Men feel the search for values, mysticism, for authenticity… its subtly colored the perception of a spiritual agenda. This work is honest and authentic touch. The contents feels like coming from the intimacy of a good fellow

 

           Fons Schipper,  Art Manager Volvo. April 18, 2007

                                  
    _____________________________________________________________

 

   _____________________________________________________________

Kakayi is een Koerdisch  kunstenaar met een vrij dramatisch persoonlijk verhaal. Hij ontvluchtte samen met de familie zijn dorp, dat indertijd door Sadam met chemische wapens werd bestookt. Wij weten ondertussen via de beelden op televisie, dat er meer dan 5000 dodelijke slachtoffers te betreuren waren…velen onder hen waren familieleden en vrienden. Het gezin Kakayi is ondertussen echter bijzonder goed bij ons geïntegreerd – let maar even op hun keurig taalgebruik -, zodat we het vandaag vooral over de artistieke meerwaarde van Kakayi kunnen hebben.

De discipline waarmee Kakayi bij ons de meeste aandacht trekt, is natuurlijk zijn meesterschap in de Kalligrafie. Terwijl in de Oosterse culturen de kalligrafie eerder een traditie is, is ze bij ons vrij onbekend en dus vrij weinig beoefend. De kalligrafie staat bij ons zo wat voor de kunst van het schoonschrijven…Kakayi slaagt er echter in om dit “schoonschrijven” te verrijken tot een medium met de mogelijkheden van een individuele en spirituele expressie. Kakayi brengt deze expressie dan met een dergelijke esthetische en artistieke meerwaarde, zodat deze discipline wordt opgetild naar het artistieke niveau van de meest waardevolle Westerse tekenkunst.

Oog hebbend voor de toch traumatische voorgeschiedenis van deze kunstenaar, komt de inhoud van het werk mij ongerijmd voor. Hij brengt toch overwegend een boodschap van liefde, vrede, kinderlijke gevoelens, verdraagzaamheid en vertrouwen…Een boodschap die men vertaald “voelt” via de gebruikte iconografie. Voor de meeste onder ons, overstijgt het Perzische schrift immers de grens van de leesbaarheid, maar de ritmische beweging van de kunstenaarshand vertaalt echter de emotie van de schrijver. De duidelijkheid en de schoonheid van dit werk wordt hier bepaald door de sierlijke kwaliteit van de tekens en de subtiele plaatsing van karakters.

Bij de schilderijen van Kakayi vinden wij gemakkelijk aansluiting. Van uitzicht abstract, worden deze doeken aangevoeld als labyrinten die ontstaan binnen de geest. Men voelt het zoeken naar waarden, naar mystiek, naar authenticiteit… het zijn subtiel gekleurde dagboeken van een geestelijk agenda. Dit oeuvre is doorleefd en eerlijk. De inhoud voelt aan als komende vanuit de intimiteit van een goede medeme

                 Fons Schipper, Art Manager Volvo.18 april 2007                                          

          

           Peace in diwani and kofic scripts -2000 السلام

 

 

 __________________________________________________________                                                                                                     

                                                               

   Believe  only in what an artist does ,not in what a bout his work he says(David Hockney) 

  ________________________________________________________________________________________________________________                                       

 President of Iraq from 2005 to 2014 mam Jalal Talabani

during the opening our exhibition in kotal Surdash --iraqi kurdistan 1983

 

___________________________________________________________

                                                                  

          

                      kakayi - farsi scripts 1999 - poem by hafiz shirazi غزل لحافظ الشیرازی بخط فارسی

 " My philosophy is beauty search ; and display it in a beautiful way . Calligraphy is a plea....
The starting point is not religious, it is not propagenda. It is for the beauty and a quest for how that can be shown. That can be done through a poem, a religious texts or just beautiful words.
Previously Calligraphy was directly linked to the Quran Only riligiouse texts was Calligrafed. now everything is possible. "

                                                                         Tim Bryon 23-5-08

          

 

" love understands all languages "-diwani scripts 2009    

With his calligraphy sets kakayi a centuries old tradition: the art of words to be converted into a dance of lines. Traditionsle Arabic calligraphy while the mostly black letters is dyed Ventures kakayi on the path colors: Subtle and very patiently he verft letters in thousands of colors. The Arab characters are painted with such panache that they have wings seem .

li Gommers 2007
kvlv staff arts and culture

Met zijn kalligrafie zet kakayi een eeuwen oude traditie voort: de kunst om woorden om te zetten in een dans van lijnen .terwijl de traditionsle arabische kalligrafie meestal in zwarte letters wordt geverfd waagt kakayi zich op het kleuren pad :Subtiel en uiterst geduldig verft hij de letters in duizend kleuren .De Arabische tekens zijn met zoveel zwier geschilderd dat ze wel vleugels lijken . li

Gommeren 2007
kvlv stafmedewerker kunst en cultuur
     

 

                                               ↑↑↑بۆ سه ره وه - back up - للأعلی↑↑↑